Målsætning og Værdier

Målsætning og Værdier

Målsætning og Værdier
Vores værdier/Værdigrundlag og tilbudsvifte!
Vi mener at:
1. Glæde og humor bidrager til fællesskabet
2. Nysgerrighed fremmer livskvaliteten
3. Forpligtigelse understøtter fællesskabet
4. Mod, vilje og kunnen bidrager til at vi udvikler os som mennesker

I Køgevejens Ungdomshus møder vi ikke i første omgang børn med særlige behov på en speciel måde. De skal have lov at falde til og bare være en af gruppen. Derefter sørger vi for, at værne dem og gøre dem trygge. Vi prøver med humor og opmærksomhed, at få dem til at turde fællesskabet.

For at sikre deres integration, laver vi små grupper alt efter hvilket barn og hvad deres situation er. I disse grupper med de andre børn, sørger vi for at give plads til det særlige barn, uden at sætte stempel på barnet. Børn med særlige behov, prøver vi meget at give plads på klubbens ture, og placerer dem i grupper med de andre børn, hvor de indgår på ”lige” fod. Denne gruppering som barnet bliver tildelt bliver nøje udvalgt, så barnet herigennem kan tage del i kammeratskabsgrupperne. Hele tiden med pædagogens blik på situationen, men uden at gøre et stort nummer ud af at barnet er anderledes.
Vi skaber plads til at de tør. Vi laver specielle ordninger, alt efter hvilket barn det er og hvad det barn har brug for Det kan være en særlig funktion, et særligt ”arbejde”, men noget der gør at barnet føler fællesskab og en forpligtigelse.
- Vi viser barnet, det betyder noget om barnet kommer.
- At barnet besidder en kunnen som huset og de andre børn har brug for.
I Køgevejens Ungdomshus har vi været på kursus omkring Turette og Asberger. Vi opdaterer jævnligt vores kompetencer I forhold til børn med særlige behov.
Køgevejens Ungdomshus er en selvejende institution med " Acounter " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 2 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagog medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben.
Fælles værdigrundlag. Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn / unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen.

Hvad vil vi kendes på.
"Styrke det enkelte barns / den unges udvikling.
Vi ser på det enkelte barn / den unge psykisk, fysisk og sprogligt. Udfra det billede vi herigennem danner os af barnet / den unge, stiller vi krav og udfordringer.
1. Vi giver barnet / den unge udfordringer, der passer til dets udvikling
2. (små sikre succeser)
3. Vi giver barnet / den unge små kærlige skub, så de kommer videre i deres udvikling.
4. Vi støtter barnet / den unge i at træffe egne valg.
Hvorfor:
Det giver glade og harmoniske børn og unge med selvtillid og selvværd. Som ansat og bruger i Køgevejens Børne- og Ungdomshus skal man kunne være stolt af og glad for sin arbejdsplads og institution. Den overordnede målsætning for klubben. Med udgangspunkt i og respekt for det enkelte barns / den unges udvikling og behov vil vi:
Styrke barnets / den unges selvværd, så det får en grundlæggende følelse af at være god nok.
Styrke barnet / den unge i at tro på sig selv.
De voksne skal være nærværende, give omsorg og kunne rumme alle barnets / den unges følelser.
Styrke barnets / den unges følelse af frihed og ansvar via medbestemmelse, inden for givne rammer. Give barnet / den unge valgmuligheder og respektere deres valg. Det gør vi bl.a. gennem en pædagogik med åbne værksteder med plads og udfoldelse for den enkelte. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 9 personer.
5 forældre, valgt på et forældremøde
1 udpeget af Fagforeningernes Boligforening
1 Udpeget af Boligforeningen Hvidovrebo
1 udpeget af Hvidovres kommunalbestyrelse
1 medarbejder

Derudover deltager leder som referent uden stemmeret. Bestyrelsen skal skabe en fornyet dynamik og energi mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Til gavn for huset.
Dette gøres gennem fælles kurser. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske forhold og de regler, der til en hver tid gælder for klubbens ledelse og drift, bliver overholdt. Bestyrelsen har også det overordnede pædagogiske ansvar. Det er bestyrelsens opgave at forhandle løn for leder og souschef med den faglige organisation B.U.P.L. Bestyrelsen har udlagt kompetencen til ledelsen omkring forhandling af " Ny Løn " . Økonomi. Budgetter. Klubben modtager ved årets start et budget fra Hvidovre Kommune, med de samme forudsætninger som kommunens øvrige institutioner på kontrakter. Klubben fordeler selv det udmeldte budget på egne konti. Hovedansvaret for overholdelse af budgettet ligger hos bestyrelsen, - det daglige ansvar er udlagt til ledelsen. Som klub med flere afdelinger og værksteder har vi igennem årene hyldet et solidarisk princip, der betyder at der altid er penge til alle afdelinger. Der er altid en sum til en ny ide. Ledelse. Den overordnede ledelse forestås af klubbens bestyrelse. Souschef og leder indgår i det daglige i en teamledelse, der afholder møder en gang ugentligt,- plus en række heldagsmøder efter behov. De daglige ledelsesopgaver er fordelt i mellem teamledelsen. Ovenstående medarbejdere samt det resterende personale mødes en gang ugentligt til personalemøder, hvor mere praktisk orienterede problemer og planlægning tages op. Hvad vil teamledelsen gerne kendes på i forhold til personale, forældre og andre samarbejdspartnere:
Åbenhed, tolerance og nærvær.
Faglighed, ansvarlighed og beslutningsdygtighed.
Inspirerende, udadvendte og igangsættende.
Aktive i forhold til det tværfaglige miljø.

Principper for ledelsesarbejdet:
1. Arbejde inden for Hvidovre Kommunes mål, rammer og budgetter
2. Uddelegering af arbejdsopgaver, der medfører større ansvar for den enkelte medarbejder.
3. Via fælles aktiviteter styrker man fællesskabet.
4. Hvilke opgaver skal prioriteres:
5. Styrkelse af teamledelsens faglige viden i forhold til årets indsatsområde eller anden relevant viden i forhold til her og nu problemstillinger.
6. Give den enkelte medarbejder motivation og uddannelse.
7. Udvikling af samarbejdet på tværs af klubbens afdelinger.
8. Personalepleje.

Personalesamarbejde.
Hvad vil vi kendes på: At Køgevejens Børne - og Ungdomshus er en klub, der rummer mange nuancer og facetter i personalegruppen. Nuancer og facetter, der bl.a. kommer til udtryk i personlighed, alder, køn, kultur, social status og pædagogiske arbejdsmetoder. En mangfoldighed, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at bruge sin særlige styrke i hverdagen - og derved skabe forståelse for, at der findes flere veje til at nå de fælles mål. At samarbejdet er præget af arbejdsglæde og åbenhed. At den enkelte medarbejder gennem åbenhed i samspillet med kollegaer, udvikler faglig indsigt og forståelse og ansvarlighed for det pædagogiske arbejde. Samarbejde og målopfyldelse: Samarbejdet i personalegruppen - ud over det daglige arbejde - gennem følgende:
Samarbejde på tværs af aktiviteterne ( i dagligdagen og ved særlige arrangementer )
Personalemøder.
Samarbejdsmøder
De næste 2 års indsatsområde: Menneskesyn og værdigrundlag.
Fælles pædagogisk weekend
Medarbejder Udviklings Samtaler.
Sociale aktiviteter.
Målopfyldelsen af de pædagogiske målsætninger finder i det daglige sted ved en stadig tilbagevenden til målsætningen på personalemøderne i løbet af året. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden:
Arbejde mere på tværs af de forskellige aktivitetstilbud - for at udnytte de ressourcer og erfaringer og faglighed, der er i vores personalegruppe.
Styrke den enkeltes forhold til arbejdspladsen og kollegaer ved personalemæssige tiltag som: igangsætning af fællesarrangementer.
Forældresamarbejde. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet og finder det meget vigtigt, at forældrene indrages i klubbens dagligdag og klubbens arrangementer. Principper for samarbejdet. Forældre vil altid det bedste for deres børn. Åbenhed og ærlighed er fundamentet for samarbejdet. Klubben har en Støtteforening med egen bestyrelse, der styres og drives af forældre. De rejser penge bl.a. ved loppemarked, bankospil, flaskeindsamling og ved deltagelse af det årlige julemarked i Medborgerhuset. Der afholdes forældremøde i maj med valg til klubbens bestyrelse. Det sker i forbindelse med kolonimøderne. I forbindelse med arrangementer " ud af huset " tilstræbes, at forældre inddrages i størst mulig omfang. Målet er forståelse og opbakning fra forældre for fælles opgaver til styrkelse af børnenes velfærd. En gang årligt holdes Julebanko og sommerfest, hvor forældre i samarbejde med Støtteforening og personale gennemfører arrangementet. En - til to gange årligt inviterer vi forældre / børn til en " forældre / børnedag " , hvor de kan bruges klubbens aktiviteter. Dagen afsluttes med fællesspisning. Ryge - og alkoholpolitik Rygning Køgevejens Børne og Ungdomshus er røgfrit.

Alkohol I Køgevejens Børne og Ungdomshus nydes der i arbejdstiden ikke alkohol i samværet med børn og unge. Fritidsklubben. Målsætning: De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i fritidsklubben er følgende:
- Vi vil skabe faste og trygge rammer for børnene i hverdagen, hvor børnenes ideer, behov og personlighed tages alvorligt og hvor de gennem dialog sikres medbestemmelse.
- Det vil vi konkret gøre ved, at etablere " Brainstormsmøder " , hvor børnenes ideer bliver nedskrevet og udvalgt af børn og personale.
- Vi vil vægte, at barnet lærer og oplever ansvarlighed for egne valg samt lærer om, hvilken betydning valget har for, såvel gruppen og aktiviteten, som for ens egen troværdighed.
- Vi vil lægge vægt på, at børnene lærer at forstå og respekterer egne og andre menneskers forskellige behov og grænser.
- Vi vil sikre den gode modtagelse af børn og forældre ved, at de ved deres første besøg i klubben, modtages af den voksne, som er deres kontaktperson fremover. Hvad vil vi gerne udvikle:
- vi vil tilstræbe at skabe pædagogiske tilbud / aktiviteter, der kan udvikle selvværd og derved selvforståelse hos det enkelte barn.
- Det vil vi gøre ved at give plads til fordybelse i den enkelte aktivitet og, når behovet opstår, arbejde i små grupper.
- Vi vil stadig arbejde på, at udvikle børnenes ansvarsfølelse, ved at støtte og fastholde børnene i deres valg, specielt ved tilmeldinger til forskellige aktiviteter.
- Vi vil arbejde på, at gøre børnene bevidst om deres ret til medbestemmelse.
- Ovenstående er set i forhold til det videnssamfund børnene vokser op i. Et videnssamfund hvor det ikke kun er den faglige kompetence, der vægtes, men i større udstrækning også de bløde værdier.

Hvad vil vi gerne kendes på:
1. Vi vil gerne kendes på, at klubben skal være et sted
2. Hvor børn, forældre og personale føler sig betydningsfulde og trygge
3. Med åbenhed og imødekommenhed både blandt børn, forældre og personale
4. Som prioriterer dialog, udfordringer, nærvær, kreativitet, leg, fordybelse, frihed under ansvar, gode faciliteter og en hyggelig atmosfære højt
5. Med medbestemmelse og medindflydelse i forhold til hverdagen
6. Med et bredt udbud af udviklingsmuligheder for børn og personale
7. Med respekt for det enkelte menneskes forskelligheder, - her tænkes på børn, forældre, personale
8. Vi vægter et godt forældresamarbejde
9. Med et personale, der er deres faglighed bevidst og handler professionelt derefter.

Dagligdag i klubben.
Til klubben hører en fodboldbane, legeplads, basket- og hockeybane. Vi har også et musikrum, hyggerum og et stort værksted med mange forskellige aktiviteter. Hvert medlem har et medlemsnummer og ved ankomst bliver deres nummer afkrydset på en mødeliste og ligeledes afkrydses de, når de går. Der er også mulighed for, at forældre i barnets første 14 dage i huset kan ringe og høre, om barnet er kommet. I indgangen ordnes alle de praktiske ting:
- Her tages telefon
- Afkrydses medlemmer
- Tilmeldinger til ture og arrangementer
- Hjemsendelse af børn med faste tider
- Betaling af ture, kage og materialer

Når vi får et nyt medlem, laves et materialekort, hvorpå vi trækker penge for de ting barnet laver i værkstederne. Hver dag samles alle i huset til en pause ( kl: 15:30 ). Her drikker vi saft og spiser brød. Pausen bruges til hygge og til at informere børnene om nye arrangementer. Her får vi også løst nogle af dagligdagens problemer. Der læses også historier, klubblad eller aviser. Vores dagligdag er inddelt i " før te" og "efter te ". Værksted. Der kan laves perler, male, gipsting, porcelænsting, lys, sæbe, smykker og mange andre ting. Årstidernes vekslen vil også have indvirken på det, der laves i aktivitetsrummet. F.eks. fastelavnsris til fastelavn, kalenderlys til jul osv. Musikværksted. Af de mere kreative aktiviteter kan nævnes musik, sang og teater. Der er gang i klubbens karaoke anlæg hele ugen. Her kan alle få afprøvet deres sangtalenter. Sangen giver børnene en mulighed for at afprøve sig selv, både alene og i forhold til andre.

Computerrum.
I computerrummet foregår en masse ting. Der kan spilles mange forskellige spil (alle med teamwork og det sociale i højsædet). Internettet bruges til både sociale sites, spil, og til at finde oplysninger på. Computerne bruges også i forbindelse med lektielæsning og til at skrive bl.a. skuespil på. Vi tilstræber, at give barnet / den unge indsigt i PC-ens mange muligheder for kreativitet. Animation, layout, musik, billedbehandling etc. Som noget nye er der også mulighed for at få sin PC repareret på værkstedet, derigennem håber vi at give barnet / den unge et større kendskab til PC'ens hardware og virkemåde. Som alle andre værkstedsaktiviteter i huset er målet først og fremmest at få skabt et nærvær og en god dialog mellem børn, unge og voksne.

Piger
"Tøseklubben" har befundet sig vel i mange år. Her bliver lavet tøseaktiviteter, tøseudflugter og snakket tøsesnak. Tøserne bliver en sluttet enhed, som også er i stand til at fungere med drengene. Der bliver snakket meget om det at blive teenager, forholdet til forældre og lærer og det specifikke i at være en pige. Vi snakker også om det at være pige i et andet land end vores og om på hvilke måder vi kan påvirke vores eget liv.

Køkkenet
I køkkenet bliver der taget hånd om de nye stille børn. Her er rart at være, når man er ny. Her hygges og snakkes. Her bages brød, laves bolcher og laves mad. Der er mulighed for, at medlemmerne kan købe et billigt og sundt måltid mad. Vi spiser hver dag frisk brød og drikker saftevand i "Tepausen".

Legeplads
Vi har en stor legeplads, med mange klatreting. Der er også en fodboldbane, hockey - og basketbane og en dejlig bålplads. Andet Ud over værkstedsaktiviteterne er der mange andre ting at tage sig til i huset. Der er billard, dart, bordtennis, spil og mange andre ting. Derudover står et veluddannet og engageret personale altid klar til at tale, både med børn og voksne.

Mild specialisering
Vi er også meget OBS på børn med særlige behov. Børn med særlige behov. Børn som kræver f.eks. en støttepædagog eller bare en særlig opmærksom voksen. Vi vil gerne være medvirkende til, at disse børn får den opmærksomhed, de kræver. For nogle drejer det sig kun om en kort periode, for andre et langvarigt opsyn. Længden på perioden er selvfølgelig afhængig af problemets karakter hos det enkelte barn. Dog er vores erfaringer, at nogle af børnene har nogle særligt svære problematikker. Det være sig følelsesmæssige eller sociale, der nødvendiggør, at de forbliver i den milde specialisering. Samtidig rettes der fokus på fremtidige tiltag efter barnets ophør i fritidsklubben i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Vi vil med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer styrke dets udvikling sådan, at det får forskellige handlemuligheder og derved lærer, at tage nogle bevidste valg. Det er også vores politik at sørge for en ordentlig rundvisning af både forældre og børn, inden de starter. Det er vigtigt, at medlemmerne får en god start, og derfor begynder børnene deres klubtid med en voksen, de har tillid til. Juniorklubben / ungdomsklubben Målsætning De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i Junior - Ungdomsklubben er: Vi vil bestræbe os på at fremme forståelsen og respekten blandt de unge således, at de gensidigt forstår hinandens forskellige kulturer og baggrunde. Vi vil inddrage de unge i beslutningsprocesser og gøre dem ansvarlige i planlægningsdelen. Vi vil skabe rammer for den pædagogiske røde tråd i Fritids - Junior - og Ungdomsklubben således, at det kommer til udtryk i et fælles værdigrundlag. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden. Vi vil, hvor vi har mulighed for det, deltage i det opsøgende og forebyggende arbejde i Hvidovre Kommune. Vi har pt. to uddannede " Fryspunkt" instruktører, som tager rundt på skolerne og fortæller om alkohol og stoffer Vi vil, som personalegruppe søge at uddanne os til at " se " de signaler de unge brugere udsender, for derefter at blive rustet til at handle på det.

Hvad vil vi gerne kendes på.
1. at klubben er et sted, hvor de unge tages alvorligt, og hvor de ansatte har tid til at lytte og hjælpe i forhold til de unges behov.
2. at klubben er et samlingssted, hvor fællesskab, sociale relationer og gensidig respekt vægtes højt.
3. at alle uanset kulturel og social baggrund er velkommen i klubben.
4. at vi drager konsekvens, hvis ikke klubbens gængse normer og regler overholdes.
5. at de unge har indflydelse på klubbens aktiviteter og arrangementer.
6. at klubben for de unge er et pusterum, i den ellers fortravlede hverdag.

Dagligdag i Juniorklubben/Ungdomsklubben
Om dagen kan Juniorklubben benytte de samme aktiviteter som Fritidsklubben. Dog har de deres eget rum, med tv, video og musikanlæg, hvor de frit kan udfolde sig. De indgår på lige fod med fritidsklubbens medlemmer. Om aftenen er Ungdomsklubben og Juniorklubben sammen. Der er forskellige aktiviteter de forskellige dage. Af særlige aktiviteter for aftenklubben kan nævnes: boksning, sportsklatring og at spille musik. Vi laver også specielle ture kun for den aldersgruppe, hvor vi lærer hinanden godt at kende. Det drejer sig om weekendture, sommerture til udlandet og efterårsture til f.eks. Brønderslev. De unge er med til at tilrettelægge og til at finde finansiering til de meget dyre udenlandsture. I form af arbejde f.eks. loppemarkeder. Køgevejens Børne og Ungdomshus er en selvejende institution med " Frie Børnehaver " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 1 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagoger medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben.

Fælles værdigrundlag.
Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn/unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen. Hvad vil vi kendes på. "Styrke det enkelte barns / den unges udvikling.